Informacije javnega značaja

Struktura kataloga informacij:

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Podatki o organizaciji zavoda
2.b Organi zavoda
2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
2.d Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice  delovanja Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
2.e Seznam predlogov predpisov
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv in sedež zavoda:
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec

Kontaktni podatki:
telefon: 02 88 39 350
e-pošta: knjiznicasg@sg.sik.si
uradna spletna stran: www.sg.sik.si

matična številka: : 5518164000
identifikacijska številka za DDV: 60703067
IBAN: SI56 0131 2603 0374 109
šifra dejavnosti: 91.011
odgovorna oseba: Dragica Ropič, direktorica
datum prve objave kataloga: 28.7.2006
datum zadnje spremembe: 5.4.2018

Dostopnost kataloga:
Katalog je v elektronski obliki dostopen na uradni spletni strani Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec. Vse objavljene informacije je možno natisniti. Tiskana oblika kataloga je dostopna na sedežu zavoda v času odprtosti.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji zavoda

Opis delovnega področja

Glede na namen, zaradi katerega je javni zavod Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec ustanovljen, opravlja kot javno službo sledeče dejavnosti:
(Šifra, naziv dejavnosti)

R 91.011 Dejavnost knjižnic
C 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58 130 Izdajanje časopisov
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 58.210 Izdajanje računalniških iger
J 58.290 Drugo izdajanje programja
J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 62.010 Računalniško programiranje
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120 Oblikovanje spletnih portalov
J 63.990 Drugo informiranje
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85. 590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.030 Varstvo kulturne dediščine
R 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

JZ  Zavod opravlja naslednjo javno službo:

 • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanje informacij,
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
 • sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,
 • zbiranje, obdelava, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva,
 • zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
 • drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Organizacijske enote:

KNJIŽNICA SLOVENJ GRADEC, Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec,
KNJIŽNICA PAMEČE TROBLJE, Pameče 134, 2380 Slovenj Gradec,
KNJIŽNICA PODGORJE, Podgorje 172, 2381 Podgorje,
KNJIŽNICA MISLINJA, Šolska cesta 55, 2382 Mislinja

2.b Organi zavoda:

Svet Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec:

ČLANI SVETA:
Predstavniki ustanoviteljice Mestne občine Slovenj Gradec:
1. Niko R. Kolar – predsednik sveta
2. Aleksander Camlek – član
3. dr. Vinko Skitek – član

Predstavnika ustanoviteljice Občine Mislinja:
1. Petra Pantner Andrejc – članica
2. Miran Ramšak – član

Predstavnik uporabnikov:
1. Marijan Križaj – namestnik predsednika

Predstavnica delavcev:
1. Darja Hribernik

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Dragica Ropič, direktorica
Ronkova 4
2380 Slovenj Gradec
telefon: 02 88 39 352
e-pošta: draga.ropic@sg.sik.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi:
Vsi zakonski in podzakonski predpisi,  so dosegljivi na spletni strani Ministrstva za kulturo pod rubriko Zakoni – knjiga in knjižničarstvo.

Predpisi lokalnih skupnosti:

2.e Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov:
Povezava na EU portal

2.f  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Seznam postopkov:
Ni podatka

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja

Zbirka podatkov o uporabnikih:

Evidenca oseb, vpisanih v Knjižnico Ksaverja Meška Slovenj Gradec na osnovi pristopne izjave. Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Ur.l.RS, št.87/01).
Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:

 • predšolski otroci
 • osnovnošolci
 • srednješolci
 • študenti (redni)
 • študenti ob delu
 • zaposleni
 • svobodni poklici
 • samostojni obrtniki
 • kmetje
 • gospodinje
 • upokojenci
 • nezaposleni
 • zaposleni v matični ustanovi
 • častni člani
 • ostali

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

 • ime in priimek
 • datum rojstva
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča
 • občina
 • telefon
 • šola-fakulteta
 • naziv podjetja zaposlitve
 • izobrazba
 • podatke o starših
 • datum vpisa

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:
Knjižnični katalog COBISS

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu informacij javnega značaja (Ur.l.RS, št. 24/2003).

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnem naslovu http://www.sg.sik.si. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word format.

Dostop do kataloga informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec v času odprtosti.

Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu in v tekstovni obliki na sedežu zavoda. Na njihovo zahtevo jim informacijo preberemo oz. ustno obrazložimo.

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen skladno s 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l.RS, št.115/03).