Opomini, zamudnine

Kadar član knjižnice zamudi rok za vračilo izposojenega gradiva, plača zamudnino za vsak dan zamude za tiste dneve, ko je knjižnica odprta in za vsak izposojeni izvod gradiva po veljavnem ceniku.

Če zadnji dan roka za vračilo izposojenega gradiva pade na dan, ko je knjižnica zaprta, se ta rok prenese na prvi naslednji dan odprtosti.

Člani knjižnice lahko zaprosijo za poravnavo finančnih obveznosti v več obrokih ali zaprosijo za oprostitev plačila zamudnine. O poravnavi finančnih obveznosti ali oprostitvi plačila zamudnine odloči direktor.

Članu, ki ima neporavnan dolg do knjižnice zabeležen več kot 200 (dvesto) dni, se omeji uporaba knjižničnih storitev.

Član knjižnice, ki je poravnal nastale stroške, je dolžan takoj pregledati potrdilo o plačilu in ga zadržati do odhoda iz knjižnice.

Član lahko na svojo željo prejema tudi elektronska obvestila o skorajšnjem poteku roka izposoje in skorajšnjem prejemu opomina.

V primeru prekoračenega roka izposoje gradiva knjižnica opominja člane s pisnimi opomini. Članu, ki ne vrne izposojenega gradiva pravočasno, pošlje knjižnica največ 4 (štiri) opomine. Po četrtem opominu se uvede postopek sodne izterjave.