KULTURNI HRAM MISLINJA

LAS MDD p. p.
Šolska ulica 5
2380 Slovenj Gradec

Naziv projekta:
KULTURNI HRAM MISLINJA
Nosilec projekta:
Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
Partnerji:
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Društvo paraplegikov Koroške
Mizarstvo Pajenk d. o. o.
Vodja projekta: Boris Kamenik
Glavno tematsko področje projekta
TP: 4 Večja vključenost mladih, ženskih in drugih ranljivih skupin
Ukrep: 4.B Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti
Utemeljitev projekta
S projektom se bo podprl ukrep 4B, katerega težišče je usmerjeno v krepitev socialnega podjetništva in medinstitucionalnega sodelovanja, ki podpira inovativnost in ustvarjalnost, razvija in udejanja inovativne storitve in proizvode, ki predstavljajo družbene inovacije ter krepijo socialni kapital. Pri tem se bo spodbujalo deležnike k ustanavljanju  socialnih podjetij in krepitvi podpornega okolja za njihovo delovanje.
Namen in vsebina projekta:
Namen naložbe je preselitev knjižnice iz dosedanjih dotrajanih prostorov (podružnična enota Knjižnice Ksaverja Meška – Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27) na novo lokacijo v prostore Trgovsko poslovnega centra Lopan Šolska cesta 55. Projekt obravnava rekonstrukcijo in finalizacijo obstoječega poslovnega prostora. Vsebina predvidene gradnje je izdelava novih predelnih sten, priključitev na interne, vgradnja oken v obstoječi fasadi, saj je sedaj prostor osvetljen samo s strešnimi kupolami. Tako investicija zajema gradbeno obrtniška in inštalacijska dela ter nakup opreme.
Ciljna skupina
– uporabniki so prebivalci občine Mislinja in vsi zunanji obiskovalci knjižnice iz območja Mislinjske in dravske doline ter drugih območji. Med njimi so omenjene ranljive skupine: starejši, mladi, ženske, otroci, invalidi. Projekt bo ranljivim skupinam ponudil enake priložnosti in možnosti, ki so sicer v družbi splošno na voljo.
Cilj projekta:
  • Dvig neto dodane vrednosti na celotnem območju LAS MDD;
  • posredni vpliv na izboljšanje kakovosti življenja ter zagotavljanje enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskem območju;
  • pozitivni vpliv na razvoj socialne vključenosti vpliv na krepitev medgeneracijskega sodelovanja.
Terminski načrt izvajanja projekta:
Začetek: junij 2021
Zaključek: november 2022
Lokacija izvajanja projekta:
Občina Mislinja
Stroškovni načrt:
skupnavrednost
z DDV (€)
skupna vrednost
brez DDV (€)
upravičen
strošek (€)
delež
sofinanciranja
znesek
sofinanciranja (€)
lastna
sredstva (€)
328.995,68 269.952,61 76.619,22 80% 61.295,38 267.700,31

LAS MDD p. p. Šolska ulica 5 2380 Slovenj Gradec Naziv projekta: KULTURNI HRAM MISLINJA Nosilec projekta: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 ...

LAS MDD p. p. Šolska ulica 5 2380 Slovenj Gradec Naziv projekta: KULTURNI HRAM MISLINJA Nosilec projekta: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 ...

Povezava:

www.eu-skladi.si